NARIADENIA ONLINE OBCHOD
Maribella.sk

OBSAH:

  1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
  2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V OBCHODE ONLINE
  3. PODMIENKY ZÁVERU ZMLUVY O PREDAJI
  4. METÓDY A LÁTKY PLATBY ZA PRODUKT
  5. NÁKLADY, METÓDY A DÁTUM POSKYTOVANIA A PRIJÍMANIE VÝROBKU
  6. SŤAŽNOSTI VÝROBKU
  7. MIMORIADNE SPÔSOBY SKÚŠANIA SŤAŽNOSTÍ A VYŠETROVANIA REKLAMÁCIÍ A PRAVIDIEL PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM
  8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE Z DOHODY (Týka sa OBCHODNÝCH DOHÔD ZÁVEREČNÝCH OD 25. DECEMBRA 2014)
  9. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKOV
  10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

VZOR ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Internetový obchod https://maribella.sk/ sa stará o práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu vyplývajú zo zákona o právach spotrebiteľa. Zmluvné ustanovenia, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé ako ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa, sú neplatné a namiesto nich sa uplatňujú ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa. Účelom ustanovení týchto nariadení preto nie je vylúčiť alebo obmedziť akékoľvek spotrebiteľské práva, ktoré požívajú podľa záväzných právnych predpisov, a akékoľvek prípadné pochybnosti by sa mali vysvetliť v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu ustanovení týchto nariadení s vyššie uvedenými ustanoveniami majú tieto ustanovenia prednosť a mali by sa uplatňovať.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1. Internetový obchod dostupný na internetovej adrese https://maribella.sk/ podnikajúcou pod menom FODYMSKI SP Z.O.O, zapísanou v centrálnom registri a Informácie o hospodárskej činnosti Poľskej republiky, ktorú vedie ministerka hospodárstva, ktorá má: adresa operácií   ul. Towarowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko, NIP 9372722527, REGON 383776494 dodacej adresy: Grażyńskiego 40, Polsko, 43-300 Bielsko-Biała, e-mailová adresa: kontakt@maribella.sk. 1.2. Tieto nariadenia sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom, ktorí používajú internetový obchod, pokiaľ dané ustanovenie nariadení neustanovuje inak a je určené iba spotrebiteľom alebo podnikateľom. 1.3. Správcom osobných údajov spracovávaných v internetovom obchode v súvislosti s implementáciou ustanovení týchto predpisov je predávajúci. Osobné údaje sa spracúvajú na účely v rozsahu a na základe zásad a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov uverejnených na webových stránkach internetového obchodu . Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá spracovania osobných údajov správcom v internetovom obchode vrátane základných zásad, účelu a rozsahu spracovania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácií o používaní súborov cookie a analytických nástrojov v internetovom obchode . Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Podobne je poskytovanie osobných údajov používateľom alebo zákazníkom prostredníctvom internetového obchodu dobrovoľné, s výnimkou výnimiek uvedených v politike ochrany osobných údajov (uzavretie zmluvy a zákonné povinnosti predávajúceho). 1.4. definícia:

 • PRACOVNÝ DEN – jeden deň od pondelka do piatku, okrem sviatkov.
 • REGISTRAČNÝ FORMULÁR – formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje vytvoriť účet.
 • FORMULÁR OBJEDNÁVKY – Elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje zadanie objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a určením podmienok kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.
 • ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba s úplnou právnou spôsobilosťou av prípadoch ustanovených všeobecne platnými ustanoveniami aj fyzická osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej právny predpis priznáva spôsobilosť na právne úkony; – ktorý uzavrel alebo má v úmysle uzavrieť s predajcom kúpnu zmluvu.
 • OBČIANSKÝ KÓD – zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov z roku 1964 č. 16, bod 93, v znení neskorších predpisov).
 • ÚČET – Elektronická služba označená individuálnym menom (prihlasovacím menom) a heslom poskytnutým príjemcom služby, súbor prostriedkov v IT systéme poskytovateľa služieb, v ktorom sa zhromažďujú údaje poskytnuté príjemcom služby a informácie o jeho pokynoch v internetovom obchode.
 • NEWSLETTER – Elektronická služba, služba elektronickej distribúcie poskytovaná poskytovateľom služieb prostredníctvom e-mailu, ktorá umožňuje všetkým používateľom služby, ktorí ju používajú, automaticky prijímať od poskytovateľa služieb cyklický obsah následných vydaní bulletinu, ktorý obsahuje informácie o produktoch, nových produktoch a propagačných akciách v internetovom obchode.
 • PRODUKT – hnuteľná položka dostupná v internetovom obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim.
 • REGULÁCIE – tieto nariadenia internetového obchodu.
 • ONLINE SKLADOVANIE – internetový obchod poskytovateľa služieb dostupný na internetovej adrese: https://maribella.sk/.
 • PREDAJCA; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB – FODYMSKI SP Z.O.O zapísaný do centrálneho registra a informácie o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedený ministrom zodpovedným za hospodárstvo, ktorý má: adresu miesta podnikania  ul. Towarowa 26, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko, NIP 9372722527, REGON 383776494,a adresu dodania: Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, e-mailová adresa: kontakt@maribella.sk.
 • DOHODA O PREDAJI – zmluva o predaji produktov uzatvorená alebo uzatvorená medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.
 • ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná poskytovateľom služieb elektronickou cestou používateľovi služby prostredníctvom internetového obchodu.
 • SLUŽBA ÚRADU – (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony av prípadoch ustanovených všeobecne záväznými ustanoveniami aj fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná jednotka bez právnej subjektivity, ktorej právny predpis priznáva spôsobilosť na právne úkony; – používanie alebo zamýšľané použitie elektronickej služby.
 • ZÁKONY PRE SPOTREBITEĽSKÝCH PRÁV, ZÁKON – zákon z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827, v znení zmien a doplnení)
 • OBJEDNÁVKA – Vyhlásenie zákazníka o úmysle predložené prostredníctvom objednávkového formulára, ktorého cieľom je priame uzavretie zmluvy o predaji produktu s predávajúcim.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V ONLINE OBCHODE 
2.1. V elektronickom obchode sú k dispozícii tieto elektronické služby: účet, objednávkový formulár a informačný bulletin.

 • Účet – používanie Účtu je možné po dokončení troch nasledujúcich krokov Zákazníkom – (1) vyplnením registračného formulára, (2) kliknutím na pole „ Vytvoriť účet “ a (3) potvrdením vôle vytvoriť účet kliknutím na potvrdzovací odkaz zaslaný automaticky na uvedenú adresu e-mailu. V Registračnom formulári je potrebné, aby Príjemca služieb poskytol nasledujúce údaje Príjemcu služby: meno a priezvisko / názov spoločnosti, adresa (ulica, číslo domu / bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo a heslo. V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je potrebné uviesť aj názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo.
  • Služba elektronického účtu sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca služby má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu vymazať účet (rezignáciu z účtu) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na túto adresu: kontakt@maribella.sk alebo písomne ​​na adresu: Grażyńskiego 40
  • , 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko.
 • Objednávkový formulár – objednávkový formulár sa používa od okamihu, keď zákazník prvýkrát pridá výrobok do košíka. Objednávka je podaná, keď zákazník vykoná celkovo dva po sebe nasledujúce kroky – (1) vyplnenie objednávkového formulára a (2) stlačenie tlačidla “Kúpim a zaplatím” na webovej stránke obchodu po vyplnení objednávkového formulára – do tohto momentu je možné meniť informácie poskytnuté zákazníkom (na tento účel je potrebné sledovať zobrazené správy a informácie dostupné na webovej stránke obchodu). V objednávkovom formulári musí kupujúci uviesť tieto údaje: meno a priezvisko, adresu (ulica, PSČ, mesto, štát), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo, ako aj údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy: výrobok(-y), množstvo výrobku(-ov), miesto a spôsob dodania výrobku(-ov), spôsob platby. Predaj len fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú obchodnú činnosť.
  • Služba elektronického formulára objednávky je poskytovaná bezplatne a má jednorazový charakter a je ukončená, keď je objednávka zadaná prostredníctvom objednávky alebo keď zákazník prostredníctvom nej prestane zadávať objednávku.
 • Newsletter – používanie Newsletteru sa uskutoční po poskytnutí na karte „Newsletter“ viditeľnej na e-mailovej adrese internetového obchodu, na ktorú sa majú zasielať následné vydania bulletinu a po kliknutí na pole akcie.
  • Elektronická služba Newsletter sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu sa odhlásiť z odberu noviniek (odhlásenie z odberu noviniek ) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služieb, najmä e-mailom na túto adresu: kontakt@maribella.sk alebo písomne ​​na adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko.

2.1.3. Newsletter – používanie Newsletteru sa uskutoční po poskytnutí na karte „Newsletter“ viditeľnej na e-mailovej adrese internetového obchodu, na ktorú sa majú zasielať následné vydania bulletinu a po kliknutí na pole akcie. Potom musíte potvrdiť svoju ochotu používať informačný bulletin kliknutím na odkaz prijatý v spätnej správe. Poskytnutím svojej e-mailovej adresy súhlasíte so spracovaním vašej e-mailovej adresy za účelom zaslania obchodných a marketingových informácií.

2.1.3.1. Elektronická služba Newsletter sa poskytuje bezplatne na dobu neurčitú. Príjemca služby má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu sa odhlásiť z odberu bulletinu (odhlásenie sa na odber bulletinu ) pomocou odkazu zaslaného e-mailom alebo zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služby, najmä e-mailom na túto adresu: kontakt@maribella.sk alebo písomne ​​na túto adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko.

2.2. Technické požiadavky potrebné na spoluprácu so systémom IKT používaným poskytovateľom služieb: (1) počítač, laptop alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom na internet; (2) prístup k elektronickej pošte; (3) Internetový prehliadač: Mozilla Firefox vo verzii 17.0 a vyššej alebo Internet Explorer vo verzii 10.0 a vyššej, Opera vo verzii 12.0 a vyššej, Google Chrome vo verzii 23.0. a vyššie, Safari verzie 5.0 a vyššej, Microsoft Edge verzie 25.10586.0.0 a vyššej; (4) odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024 x 768; (5) povolenie cookies a podpory Javascriptu vo webovom prehliadači . 2.3. Príjemca servisu je povinný používať internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a slušnosťou, so zreteľom na dodržiavanie osobných práv, ako aj autorských práv a duševného vlastníctva poskytovateľa služieb a tretích osôb. Príjemca je povinný zadať údaje v súlade so skutočnosťou. Príjemca servisu je zakázaný poskytovať nezákonný obsah. 2.4. Reklamačný poriadok:

 • Sťažnosti súvisiace s poskytovaním elektronických služieb poskytovateľom služieb a ďalšie sťažnosti súvisiace s prevádzkou internetového obchodu (s výnimkou postupu vybavovania reklamácie produktu, ktorý je uvedený v bode 6 predpisov) Príjemca služby môže predložiť napríklad:
 • písomne ​​na adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43 – 300 Bielsko-Biała, Poľsko;
 • v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na túto adresu: kontakt@maribella.sk
 • V popise sťažnosti sa odporúča, aby príjemca služby: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum nezrovnalostí; (2) žiadosti zákazníka; a (3) kontaktné údaje osoby predkladajúcej sťažnosť – to uľahčí a urýchli posúdenie sťažnosti poskytovateľom služieb. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaniami a neovplyvňujú účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti.
 • Poskytovateľ služieb musí na sťažnosť odpovedať bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní od dátumu jej predloženia.

3. PODMIENKY ZÁVERU PREDAJA ZMLUVY
3.1. Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim sa uskutoční potom, čo zákazník zadal objednávku pomocou objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Predpisov. 3.2. Cena produktu uvedená na internetovej stránke internetového obchodu je uvedená v eurách a zahŕňa dane. O celkovej cene vrátane daní z Produktu, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na doručenie (vrátane dopravy, dodania a poštových služieb) ao ďalších nákladoch, a keď nie je možné určiť výšku týchto poplatkov – povinnosť ich zaplatiť, je Zákazník informovaný na webovej stránke internetového obchodu pri zadávaní objednávky, a to aj vtedy, keď si zákazník želá byť viazaný kúpnou zmluvou. 3.3. Postup pri uzatváraní kúpnej zmluvy v internetovom obchode pomocou objednávkového formulára

 • Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim sa uskutoční potom, ako zákazník zadá objednávku v internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.2 Predpisov.
 • Po zadaní objednávky Predávajúci okamžite potvrdí jej prijatie a zároveň akceptuje Objednávku na vykonanie. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej akceptovanie na vykonanie sa uskutoční zaslaním Zákazníka vhodným e-mailom na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky, ktorá obsahuje aspoň vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí na vykonanie a potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy. Hneď ako zákazník dostane vyššie uvedený e-mail, uzavrie sa medzi zákazníkom a predávajúcim kúpna zmluva.

3.4. Konsolidácia, ochrana a sprístupnenie obsahu uzatvorenej kúpnej zmluvy zákazníkovi sa uskutoční (1) poskytnutím týchto predpisov na webovej stránke internetového obchodu a (2) zaslaním zákazníkovi e-mailovú správu uvedenú v bode 3.3.2. Predpisy. Obsah kúpnej zmluvy je navyše zaznamenaný a zabezpečený v IT systéme internetového obchodu predávajúceho.

4. SPÔSOBY A TERMÍNY PLATBY ZA PRODUKT 
4.1. Predajca poskytuje zákazníkovi v rámci kúpnej zmluvy tieto spôsoby platby:

 • Platba v hotovosti pri dodaní pri doručení.
 • Platba v hotovosti pri osobnom odbere.
 • Platba bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.
 • Elektronické platby a platby kartou cez PayU.pl, PayPal.com, Przelewy24.pl – možné súčasné spôsoby platby sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu v záložke s informáciami o platobných metódach a na webovej stránke http://www.payu.pl , https://www.paypal.com/pl , http://www.przelewy24.pl/.
  • Zúčtovanie elektronických platieb a platobných kariet sa vykonáva v súlade s výberom zákazníka prostredníctvom služieb PayU.pl, PayPal.com, Przelewy24.pl. Elektronické platby a platobné karty sú spravované:
   • pl – spoločnosť PayU SA so sídlom v Poznani (adresa sídla: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), zapísaná v registri podnikateľov registra národných súdov pod číslom 0000274399, registračné spisy vedené Okresným súdom v Poznani – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, základné imanie vo výške 4 000 000 PLN úplne splatené, NIP: 779-23-08-495.
   • com – spoločnosť PayPal (Europe) Sa rl . & Cie , SCA, 5. poschodie 22-24 Boulevard Royal , L-2449, Luxemburg .
   • pl – spoločnosť PayPro SA Agent Settlement so sídlom v Poznani (adresa: 15 Kanclerska Street, 60-327 Poznań), zapísaná do Registra podnikateľov v registri národného súdu vedenom Okresným súdom v Poznani – Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Súdny register pod číslom KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

4.2. Platobná lehota:

 • V prípade, že si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickú platbu alebo platbu kreditnou kartou, je povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní od dátumu kúpnej zmluvy.
 • V prípade, že si zákazník pri dodaní alebo dobierke zvolí dobierku, je povinný zaplatiť pri doručení.

5. NÁKLADY, METÓDY A LÁTKA NA DODÁVANIE A ZÍSKANIE VÝROBKU 
5.1. Dodávka výrobkov je dostupná na Slovensku. 5.2. Dodanie produktu zákazníkovi je splatné, pokiaľ kúpna zmluva nestanovuje inak. Náklady na dodanie tovaru (vrátane poplatkov za dopravu, dodanie a poštové služby) sú uvedené na zákazníkovi na webovej stránke internetového obchodu na záložke s informáciami o nákladoch na doručenie a pri zadávaní objednávky, a to aj vtedy, keď si zákazník želá byť viazaný kúpnou zmluvou. 5.2.1 Doručenie zdarma sa uplatňuje zo sumy stanovenej na webových stránkach obchodu iba pre objednávky platené vopred. 5.2.2 Telefonické objednávky sa odosielajú a spracovávajú iba pri doručení (dobierka – Pocztex48). 5.3. Osobný odber Produktu Zákazníkom je bezplatný. 5.4. Predávajúci poskytuje zákazníkovi tieto spôsoby dodania alebo vyzdvihnutia produktu:

 • Poštové doručenie.
 • Kuriérske doručenie, dobierka .
 • Zásielka Paczkomaty .
 • Osobný odber je k dispozícii na adrese: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała – v pracovné dni po odsúhlasení termínu s predávajúcim.

5.5. Lehota na dodanie Produktu Zákazníkovi je do 20 Pracovných dní, pokiaľ v popise Produktu alebo pri zadávaní Objednávky nie je uvedený iný dátum. V prípade Produktov s rôznymi termínmi dodania je dátum dodania najdlhší daný dátum. V prípade zmlúv o predbežnú -Objednať dodacia lehota je uvedená u každého výrobku. Je možné, že termín bude odložený, ktorý bude zákazníkovi okamžite oznámený e-mailom, telefonicky alebo SMS na číslo uvedené v objednávke. V prípade absencie tovaru objednaného zákazníkom sa zákaznícky servis obráti na zákazníka, aby vymenil vybraný produkt alebo vrátil peniaze na účet určený zákazníkom. Začiatok dodacieho obdobia pre Produkt sa počíta nasledovne:
• Ak si Zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou – od dátumu pripísania prostriedkov na bankový účet alebo zúčtovací účet Predávajúceho.
• Ak si zákazník zvolí spôsob platby v hotovosti pri dodaní – od dátumu kúpnej zmluvy.

5.6. Pripravenosť produktu na vyzdvihnutie zákazníkom – ak sa zákazník rozhodne produkt vyzdvihnúť osobne, produkt bude pripravený na vyzdvihnutie zákazníkom do 20 pracovných dní, pokiaľ v popise produktu alebo pri zadaní objednávky nie je uvedený iný dátum. V prípade Produktov s rôznymi dátumami pripravenosti je dátum pripravenosti na prijatie najdlhší daný dátum. V prípade zmlúv o predbežnú -Objednať dodacia lehota je uvedená u každého výrobku. Je možné, že termín bude odložený, ktorý bude zákazníkovi okamžite oznámený e-mailom, telefonicky alebo SMS na číslo uvedené v objednávke. V prípade absencie tovaru objednaného zákazníkom sa zákaznícky servis obráti na zákazníka, aby vymenil vybraný produkt alebo vrátil peniaze na účet, ktorý si zákazník nastavil, a predávajúci bude ďalej informovaný o pripravenosti produktu na vyzdvihnutie. Začiatok pripravenosti produktu na vyzdvihnutie zákazníkom sa počíta nasledovne:
• ak si zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou – od dátumu pripísania prostriedkov na bankový účet alebo zúčtovací účet predávajúceho.
• Ak si zákazník zvolí spôsob dobierky – od dátumu kúpnej zmluvy.

6. SŤAŽNOSTI VÝROBKU
6.1. Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ak má predávaný produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruku), sú stanovené vo všeobecne uplatniteľnom práve, najmä v občianskom zákonníku (najmä v článkoch 556-576 občianskeho zákonníka). V prípade kúpnych zmlúv uzatvorených do 24. decembra 2014 je základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ktorý je fyzickou osobou, ktorá nakupuje výrobok na účely nesúvisiace s odbornou alebo obchodnou činnosťou, z dôvodu nesúladu produktu s kúpnou zmluvou, vymedzený všeobecne platným zákonom, najmä zákonom z 27. júla 2002 o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom ao zmene a doplnení Občianskeho zákonníka (Vestník zákonov č. 141, položka 1176, v znení neskorších predpisov). 6.2. Predávajúci je povinný poskytnúť zákazníkovi produkt bez vád. Podrobné informácie o zodpovednosti predávajúceho z dôvodu vady produktu a práv zákazníka sú uvedené na webových stránkach internetového obchodu na karte s informáciami o reklamácii. 6.3. Sťažnosť môže podať zákazník, napríklad:

 • písomne ​​na adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43 – 300 Bielsko-Biała, Poľsko;
 • v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na túto adresu: kontakt@maribella.sk

6.4. Odporúča sa, aby zákazník v opise reklamácie uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum poruchy; (2) požiadavka, ako uviesť výrobok do súladu s kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje osoby predkladajúcej reklamáciu – to uľahčí a urýchli posúdenie reklamácie zo strany predávajúceho. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete sú iba odporúčaniami a neovplyvňujú účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti. 6.5. Predávajúci na sťažnosť zákazníka odpovie okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podania. Ak zákazník, ktorý je spotrebiteľom, požadoval výmenu veci alebo odstránenie vady alebo urobil vyhlásenie o znížení ceny, pričom uvedie sumu, o ktorú sa má cena znížiť, a predávajúci na túto žiadosť neodpovie do 14 kalendárnych dní, považuje sa táto žiadosť za opodstatnenú , 6.6. Zákazník, ktorý uplatňuje záručné práva, je povinný dodať chybný produkt na túto adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko. V prípade zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, náklady na doručenie produktu znáša predávajúci, v prípade zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, náklady na doručenie znáša zákazník. Ak by vzhľadom na typ Produktu alebo spôsob, akým bol nainštalovaný, bolo dodanie Produktu Zákazníkom nadmerne náročné, je Zákazník povinný sprístupniť Produkt Predajcovi v mieste, kde sa nachádza Produkt.

7. MIMORIADNE METÓDY SKÚŠANIA SŤAŽNOSTÍ A VYŠETROVANIA REKLAMÁCIÍ A PRAVIDIEL PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM 
7.1. Podrobné informácie o možnosti zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, používať mimosúdne prostriedky riešenia sťažností a nápravy, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom, sú k dispozícii na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na adrese: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 7.2. Kontaktné miesto sa nachádza aj u predsedu Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa (telefón: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl alebo písomne: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-030 Varšava.), Ktorého úlohou je okrem iného poskytovanie pomoci spotrebiteľom vo veciach týkajúcich sa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. 7.3. Spotrebiteľ má nasledujúce príklady možností použitia mimosúdnych metód vybavovania sťažností a nápravy: (1) žiadosť o urovnanie sporu na stáleho priateľského súdu spotrebiteľa (viac informácií na: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) žiadosť o mimosúdne vyriešenie sporu vedecko-inšpektorovi obchodnej inšpekcie (viac informácií na webovej stránke inšpektora zodpovedného za miesto podnikania predávajúceho); a (3) pomoc ombudsmana pre spotrebiteľské povolanie alebo sociálnej organizácie, ktorého štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (vrátane Spotrebiteľskej federácie, Združenia poľských spotrebiteľov). Poradenstvo sa poskytuje, okrem iného, ​​e-mailom atady@dlakonsumentow.pl a na zákazníckej linke pomoci 801 440 220 (horúca linka je otvorená v pracovných dňoch medzi 8:00 a 18:00, poplatok za pripojenie podľa taríf operátora). 7.4. Na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr existuje platforma na riešenie sporov online medzi spotrebiteľmi a podnikateľmi na úrovni EÚ (platforma RSO). Platforma ODR je interaktívna a viacjazyčná webová stránka s jednotným kontaktným miestom pre spotrebiteľov a podnikateľov, ktorí sa snažia o mimosúdne urovnanie sporu týkajúceho sa zmluvných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o online predaji alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb (viac informácií na webovej stránke platformy alebo na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa). : https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

8. PRÁVO NA ODSTÚPENIE Z DOHODY (Týka sa OBCHODNÝCH DOHÔD ZÁVÄZKOV Z 25. DECEMBRA 2014) 
8.1. Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže do 14 kalendárnych dní od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli náklady, s výnimkou nákladov uvedených v bode 8.8 predpisov. Na dodržanie termínu stačí zaslať vyhlásenie pred uplynutím jeho platnosti. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy sa môže urobiť napríklad:

 • písomne ​​na adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43 – 300 Bielsko-Biała, Poľsko;
 • v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na túto adresu: kontakt@maribella.sk

8.2. Vzor vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 k zákonu o právach spotrebiteľov a je dodatočne k dispozícii v oddiele 3 11 nariadenia a na webovej stránke internetového obchodu v záložke týkajúcej sa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, nie je to však povinné. 8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína:

 • pre zmluvu, na základe ktorej Predávajúci vydáva Produkt, je povinný previesť svoje vlastníctvo (napr. Kúpna zmluva) – z prevzatia držby Produktu spotrebiteľom alebo treťou stranou, ktorú sám označil ako prepravca, av prípade zmluvy, ktorá: (1) zahŕňa veľa Produktov, ktoré sa dodávajú osobitne, v dávkach alebo v častiach – od prevzatia držby posledného Produktu, šarže alebo časti alebo (2) spočíva v pravidelnom dodaní Produktov počas stanoveného obdobia – od prevzatia držby prvého z Produktov;
 • pre ostatné zmluvy – od dátumu zmluvy.

8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy na diaľku sa zmluva považuje za neplatnú. 8.5. Predávajúci je povinný okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vyhlásenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré vykonal, vrátane nákladov na dodanie produktu (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z spôsobu dodania tovaru, ktorý si spotrebiteľ zvolil inak ako najlacnejší spôsob pravidelného doručovania, ktorý je k dispozícii v internetovom obchode). Predajca uhradí platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom úhrady, ktorý pre neho nepredstavuje žiadne náklady. Ak Predajca neponúkol prevzatie Produktu od samotného spotrebiteľa, môže zadržať vrátenie platieb od spotrebiteľa, až kým nedostane produkt späť alebo spotrebiteľ neposkytne dôkaz o jeho vrátení, v závislosti od toho, ktorá udalosť nastane skôr. 8.6. Spotrebiteľ je povinný okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď odstúpil od kúpnej zmluvy, vrátiť Produkt Predávajúcemu alebo odovzdať osobe, ktorú Predávajúci poveril na vyzdvihnutie, pokiaľ Predajca neponúkol tento Produkt sám. Na dodržanie termínu stačí vrátiť výrobok pred uplynutím jeho platnosti. Spotrebiteľ môže vrátiť Produkt na túto adresu: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko. 8.7. Spotrebiteľ je zodpovedný za zníženie hodnoty produktu v dôsledku jeho používania spôsobom, ktorý presahuje rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu. 8.8. Možné náklady spojené s odstúpením spotrebiteľa od zmluvy, ktoré je spotrebiteľ povinný znášať:

 • Ak si spotrebiteľ vybral iný spôsob dodania Produktu, ako je najlacnejší spôsob pravidelného doručovania dostupný v Internetovom obchode, Predajca nie je povinný nahradiť dodatočné náklady, ktoré spotrebiteľovi vznikli.
 • Priame náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.
 • V prípade Produktu, ktorý je službou, ktorej plnenie – na výslovnú žiadosť spotrebiteľa – sa začalo pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy, je spotrebiteľ, ktorý uplatňuje právo na odstúpenie od zmluvy po podaní takejto žiadosti, povinný zaplatiť za splnené služby až do odstúpenia od zmluvy. Výška platby sa vypočíta úmerne k rozsahu poskytnutej služby, pričom sa zohľadní cena alebo odmena dohodnutá v zmluve. Ak je cena alebo odmena nadmerná, základom pre výpočet tejto sumy je trhová hodnota poskytovanej služby.

8.9. Právo na odstúpenie od zmluvy na diaľku nemá pre spotrebiteľa nárok v súvislosti so zmluvami:

 • (1) v prípade poskytovania služieb, ak predávajúci v plnej miere poskytol službu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred začiatkom služby informovaný o tom, že po vykonaní služby predávajúcim stratí právo na odstúpenie od zmluvy; (2) v ktorom cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, nad ktorými nemá predávajúci kontrolu, a ktoré sa môžu vyskytnúť pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; (3) v ktorom je predmetom služby nespracovaný výrobok vyrobený podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie jeho individuálnych potrieb; (4) v ktorom je predmetom služby Produkt, ktorý sa rýchlo zhoršuje alebo má krátku životnosť; (5) v ktorom je predmetom služby Produkt dodávaný v zapečatenom obale, ktorý po otvorení obalu nemožno z dôvodov ochrany zdravia alebo hygieny vrátiť, ak bol obal otvorený po dodaní; (6) v ktorých sú predmetom služby výrobky, ktoré po dodaní sú z dôvodu svojej povahy neoddeliteľne spojené s inými vecami; (7) v ktorých sú predmetom služby alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí kúpnej zmluvy a ktorých dodanie sa môže uskutočniť až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, nad ktorým nemá predávajúci kontrolu; (8) v ktorých spotrebiteľ výslovne požadoval, aby ho predávajúci navštívil kvôli neodkladnej oprave alebo údržbe; ak predávajúci poskytuje iné služby ako tie, ktoré požaduje spotrebiteľ, alebo poskytuje produkty iné ako náhradné diely potrebné na vykonanie opravy alebo údržby, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti s doplnkovými službami alebo výrobkami; (9) v ktorom sú predmetom služby zvukové alebo obrazové záznamy alebo počítačové programy dodávané v zapečatenom obale, ak bol obal otvorený po doručení; (10) na doručovanie novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmlúv o predplatnom; 11. uzavreté prostredníctvom verejnej dražby; 12. na poskytovanie ubytovacích služieb iných ako na účely bývania, prepravy tovaru, prenájmu automobilov, stravovania, služieb pre voľný čas, zábavy, športových alebo kultúrnych podujatí, ak zmluva uvádza deň alebo obdobie poskytovania služieb; (13) v prípade dodania digitálneho obsahu, ktorý sa neuloží na hmotnom nosiči, ak sa poskytovanie služby začalo výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako ho predávajúci informoval o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

9. PREDAJ VÝLUČNE FYZICKÝM OSOBÁM NA NEKOMERČNÉ ÚČELY.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1. Dohody uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uzatvárajú v slovenčine. 10.2. Zmena predpisov:

 • Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť nariadenia z dôležitých dôvodov, t. J. Zmeny zákona; zmeny platobných a dodacích metód – pokiaľ tieto zmeny ovplyvnia vykonávanie ustanovení týchto predpisov.
 • V prípade uzavretia nepretržitých zmlúv podľa týchto predpisov (napr. Poskytovanie elektronických služieb – účet), zmenené a doplnené nariadenia zaväzujú príjemcu služieb, ak sú splnené požiadavky uvedené v čl. 384 a 384 [1] Občianskeho zákonníka, t. J. Objednávateľ bol riadne informovaný o zmenách a neukončil zmluvu do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, že zmena v predpisoch vedie k zavedeniu akýchkoľvek nových poplatkov alebo k zvýšeniu existujúcich poplatkov, má príjemca služieb, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy.
 • V prípade uzatvorenia iných zmlúv, ako sú zmluvy na dobu neurčitú podľa týchto predpisov (napr. Kúpna zmluva), zmeny predpisov nijakým spôsobom neovplyvnia nadobudnuté práva príjemcov služieb / zákazníkov, ktorí sú spotrebiteľmi, pred dátumom nadobudnutia účinnosti zmien a doplnení predpisov, najmä zmeny týchto predpisov nebudú mať vplyv. vplyv na už zadané alebo predložené objednávky a uzatvorené, implementované alebo realizované predajné zmluvy.

10.3. Právo nakladať s tovarom sa prevádza, keď kupujúci dostane tovar od kuriéra (prepravcu). 10.4. Kupujúci požaduje, aby bol FV vystavený, opravený do FV v elektronickej podobe a zaslaný elektronicky. 10.5. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto nariadenia, sa uplatňujú všeobecne uplatniteľné ustanovenia poľského práva, najmä: občiansky zákonník; zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Vestník zákonov 2002 č. 144, položka 1204, v znení neskorších predpisov); pre kúpne zmluvy uzatvorené do 24. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi – ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľských práv a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom z 2. marca 2000 (Zbierka zákonov č. 22, položka 271 zo dňa v znení neskorších predpisov) a zákona o osobitných podmienkach predaja spotrebiteľom a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (Zbierka zákonov č. 141, položka 1176, v znení neskorších predpisov); pre kúpne zmluvy uzatvorené od 25. decembra 2014 so zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi – ustanovenia zákona o právach spotrebiteľa z 30. mája 2014 (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 827, v znení neskorších predpisov); a ďalšie príslušné ustanovenia rozhodného práva.

11. VZOR FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(ČÍSLO PRÍLOHY 2 K ZÁKONSKÝM PRÁVOM)

Vzorový formulár
na odstúpenie od zmluvy (tento formulár je potrebné vyplniť a vrátiť, iba ak si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Adresát:  FODYMSKI SP Z.O.O ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Poľsko, maribella.sk, kontakt@maribella.sk

– Ja / My ( *) týmto informujem / informujem (*) o mojom / našom odstúpení od kúpnej zmluvy o nasledujúcich položkách (*) o zmluve o dodaní nasledujúcich položiek (*) o zmluve na konkrétnu prácu zahŕňajúcu vykonanie nasledujúcich položiek (*) / o poskytnutí nasledujúcej služby (*)

– Dátum uzavretia zmluvy ( *) / prijatia (*)

– meno spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

– Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak je formulár zaslaný v papierovej podobe)

– Dátum

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

12. SÚHLAS S DOPRAVOU FAKTÚRY V ELEKTRONICKEJ FORMULÁRE

Každý zákazník kupujúci ponúkané produkty akceptuje vystavenie a zaslanie faktúr a opravných faktúr zo strany predávajúceho v elektronickej podobe v súlade s čl. 106n odsek 1 zákona z 11. marca 2004 o dani z tovarov a služieb ( t. J. Vestník zákonov z roku 2016, položka 710, v znení neskorších predpisov ). Poskytnutím e-mailovej adresy prijímate prijatie faktúry v elektronickej podobe. Faktúry sa zasielajú na e-mailovú adresu, keď zákazník dostane balík od kuriéra. Faktúry nevyžadujú pečiatku alebo podpis. Opravné faktúry sa zasielajú elektronicky a vyžadujú potvrdenie o prijatí od kupujúceho.

Predaj iba fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť.