ONLINE OBCHODNÁ POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA
Maribella.sk

OBSAH:

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV
 3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE
 4. PRÍJEMCOV ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE
 5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE
 6. PRÁVA OSOBY, KTORÉ SA TÝKAJÚ ÚDAJOV O ÚDAJOCH
 7. COOKIES V OBCHODE ONLINE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALYTICS
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov v internetovom obchode sú informatívne, čo znamená , že nie je zdrojom povinností pre používateľov služieb alebo zákazníkov online obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým pravidlá spracovania osobných údajov správcom v internetovom obchode vrátane základných zásad, účelu a rozsahu spracovania osobných údajov a práv dotknutých osôb, ako aj informácií o používaní súborov cookie a analytických nástrojov v internetovom obchode. 1.2.
Správcom osobných údajov zozbieraných prostredníctvom internetového obchodu je spoločnosť RADOSŁAW GAŁUSZKA, PIOTR BOŻEK podnikajúca pod menom FODYMSKI SP Z.O.O zapísaná do centrálneho registra a informácie o hospodárskej činnosti Poľskej republiky vedená ministrom zodpovedným za hospodárstvo, ktoré má: adresa miesta podnikania a adresa dodania: ul. Grażyńskiego 40, 43-300 Bielsko-Biała, Polsko, NIP 5472018151, REGON 383776494, e-mailová adresa: kontakt@maribella.sk – ďalej len „ správca “ a je poskytovateľom internetového obchodu a predávajúcim.
1.3. Osobné údaje v internetovom obchode spracúva správca v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov av voľný tok takýchto údajov a ktorou sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) – ďalej len „ GDPR “ alebo „ nariadenie GDPR “. Úradné znenie nariadenia o GDPR: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 1.4. Používanie internetového obchodu vrátane nakupovania je dobrovoľné. Podobne je poskytovanie osobných údajov týkajúcich sa používateľa služby alebo zákazníka používajúceho internetový obchod dobrovoľné, s dvoma výnimkami: (1) uzatváranie zmlúv s administrátorom – neposkytnutie v prípadoch av rozsahu uvedenom na webových stránkach internetového obchodu a v predpisoch online obchodu a tejto politike ochrany osobných údajov Osobné údaje potrebné na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb so správcom majú za následok neschopnosť uzavrieť túto zmluvu. Poskytovanie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou a ak dotknutá osoba chce uzavrieť danú dohodu so správcom, je povinný poskytnúť požadované údaje. Vždy, keď je rozsah údajov potrebných na uzavretie zmluvy predtým uvedený na webových stránkach internetového obchodu a v predpisoch online obchodu; (2) Zákonné povinnosti správcu – poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou vyplývajúcou zo všeobecne platných právnych predpisov, ktorými sa správcovi ukladá povinnosť spracovať osobné údaje (napr. Spracovanie údajov na účely vedenia daňovej knihy alebo účtovných kníh) a ich neposkytnutie bude správcovi brániť v plnení týchto povinností. 1.5. Správca osobitne dbá na ochranu záujmov osôb, ktorých sa osobné údaje, ktoré spracováva, týka, a je najmä zodpovedný a zabezpečuje, aby ním zhromaždené údaje boli: (1) spracovávané v súlade so zákonom; 2. zozbierané na konkrétne legitímne účely a nepodliehajúce ďalšiemu spracovaniu nezlučiteľnému s týmito účelmi; 3. fakticky správne a primerané vo vzťahu k účelom, na ktoré sa spracúvajú; (4) udržiavané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby po obdobie nie dlhšie ako nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania a (5) spracovaný do spôsobom , aby zabezpečili zodpovedajúce zabezpečenie dát osobných, v na ochranu proti neoprávnenému alebo nekompatibilný s advokátskou spracovania a náhodnej strate, zničenie alebo poškodenie vhodnými technickými alebo organizačnými opatreniami. 1.6. So zreteľom na povahu, rozsah, kontext a účel spracovania, ako aj riziko porušenia práv alebo slobôd fyzických osôb s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou hrozby, správca vykonáva príslušné technické a organizačné opatrenia, aby sa spracovanie uskutočnilo v súlade s týmto nariadením a aby bol schopný preukázať ho. Tieto opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú. Správca používa technické opatrenia, aby zabránil získavaniu a úprave osobných údajov zasielaných elektronicky neoprávnenými osobami. 1.7. Všetky slová, výrazy a skratky, ktoré sa vyskytujú v týchto zásadách ochrany osobných údajov a začínajú sa na veľké písmeno (napr. Predajca , Internetový obchod , Elektronická služba ), by sa mali chápať v súlade s ich definíciou uvedenou v Pravidlách internetového obchodu, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke Internetového obchodu.

 

2. DÔVODY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

2.1. Správca je oprávnený spracúvať osobné údaje v prípadoch, ak – av takom rozsahu – je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: (1) dotknutá osoba súhlasila so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viac konkrétnych účelov. ; (2) spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou, alebo na prijatie opatrení na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím zmluvy; (3) spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti správcu; alebo (4) spracovanie je nevyhnutné na účely vyplývajúce z oprávnených záujmov, ktoré sleduje správca alebo tretia strana, s výnimkou situácií, keď záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby vyžadujúce ochranu osobných údajov prevládajú nad týmito záujmami. , najmä ak je dotknutou osobou dieťa. 2.2. Spracovanie osobných údajov správcom si vyžaduje zakaždým aspoň jeden z dôvodov uvedených v bode 2.1 Zásady ochrany osobných údajov. Konkrétne dôvody spracovania osobných údajov zákazníkov a zákazníkov online obchodu správcom sú uvedené v nasledujúcej časti politiky ochrany osobných údajov – vo vzťahu k danému účelu spracovania osobných údajov správcom.

 

3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE 
3.1. Zakaždým, keď účel, základ, obdobie a rozsah, ako aj príjemca osobných údajov spracovaných správcom, vyplývajú z krokov podniknutých daným klientom alebo zákazníkom v internetovom obchode. Napríklad, ak sa zákazník rozhodne nakupovať v internetovom obchode a namiesto kuriéra zvolí osobné vyzdvihnutie zakúpeného produktu, jeho osobné údaje sa spracujú, aby sa uzavrela uzatvorená kúpna zmluva, ale na žiadosť správcu už nebudú poskytnuté dopravcovi vykonávajúcemu prepravu. 3.2. Správca môže spracovávať osobné údaje v internetovom obchode na nasledujúce účely, z nasledujúcich dôvodov, v obdobiach av nasledujúcom rozsahu:

Účel spracovania údajov Právny základ pre obdobie spracovania a skladovania Rozsah spracovaných údajov
Plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo konanie na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím uvedených zmlúv Článok 6 1 lit. b) nariadenia GDPR (plnenie zákazky)

Dáta sa ukladajú na obdobie potrebné na vykonanie, ukončenie alebo iné ukončenie zmluvy.

Maximálny rozsah: meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; dodacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak sa líši od dodacej adresy).

V prípade príjemcov služieb alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo zákazníka.

Poskytovaný rozsah je maximálny – napríklad pri osobnom odbere nie je potrebné uvádzať dodaciu adresu.

Priamy marketing Článok 6 1 lit. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu)

Údaje sa uchovávajú počas trvania legitímneho záujmu, ktorý sleduje správca, ale nie počas obdobia obmedzenia nárokov voči dotknutej osobe za obchodnú činnosť vykonávanú správcom. Premlčacia doba je stanovená zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním je tri roky a pre kúpnu zmluvu – dva roky).

Správca nesmie spracovať údaje na účely priameho marketingu, ak k nim dotknutá osoba úspešne namietala.

E-mailová adresa
marketing Článok 6 1 lit. a) nariadenia GDPR (súhlas)

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba nezruší svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

Meno, e-mailová adresa
Názor zákazníka na uzatvorenú kúpnu zmluvu Článok 6 1 lit. a) nariadenia o HDPR

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba nezruší svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

E-mailová adresa
Vedenie daňových kníh Článok 6 1 lit. c) nariadenia o GDPR v súvislosti s z umenia. 86 ods. 1 daňového poriadku, t. J. Od 17. januára 2017 (Zbierka zákonov z roku 2017, položka 201)

Údaje sa uchovávajú po dobu požadovanú zákonom , ktorá ukladá správcovi povinnosť ukladať daňové knihy (do uplynutia premlčacej lehoty pre daňovú povinnosť, pokiaľ daňové zákony neustanovujú inak).

Meno a priezvisko; adresa bydliska / firmy / sídla (ak sa líši od dodacej adresy), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo zákazníka
Stanovenie, vyšetrenie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže uplatniť Správca alebo ktoré možno uplatniť voči Správcovi Článok 6 1 lit. f) nariadenia GDPR

Údaje sa uchovávajú počas trvania legitímneho záujmu, ktorý sleduje správca, ale nie počas obdobia obmedzenia nárokov voči dotknutej osobe za obchodnú činnosť vykonávanú správcom. Premlčacia doba je stanovená zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním je tri roky a pre kúpnu zmluvu – dva roky).

Meno a priezvisko; kontaktné telefónne číslo; e-mailová adresa; dodacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak sa líši od dodacej adresy).

V prípade príjemcov služieb alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo zákazníka.

 

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

4.1. Pre správne fungovanie internetového obchodu, a to aj pri implementácii uzatvorených predajných zmlúv, je potrebné, aby správca využíval služby externých subjektov (napríklad dodávateľa softvéru, kuriér alebo poskytovateľ platobných služieb). Správca využíva iba služby takých spracovateľských subjektov, ktoré poskytujú dostatočné záruky na vykonávanie vhodných technických a organizačných opatrení, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky nariadenia o HDPR a chráni práva dotknutých osôb. 4.2. K prenosu údajov správcom nedochádza vo všetkých prípadoch a nie všetkým príjemcom alebo kategóriám príjemcov uvedeným v politike ochrany osobných údajov – správca poskytuje údaje iba vtedy, keď je potrebné dosiahnuť daný účel spracovania osobných údajov a iba v rozsahu nevyhnutnom na ich dosiahnutie. Napríklad, ak zákazník použije osobné vyzdvihnutie, jeho údaje nebudú postúpené dopravcovi spolupracujúcemu so správcom. 4.3. Osobné údaje používateľov a zákazníkov služby online obchodu sa môžu zdieľať s nasledujúcimi príjemcami alebo kategóriami príjemcov:

 • dopravcovia / zasielateľi / kuriérni makléri – v prípade zákazníka, ktorý používa internetový obchod s metódou dodania produktu poštou alebo kuriérom, správca poskytuje zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému dopravcovi, zasielateľovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý vykonáva zásielky, na žiadosť správcu v rozsahu potrebnom na dokončenie dodávky produktu. zákazník.
 • subjekty, ktoré podporujú elektronické platby alebo platobnú kartu – v prípade zákazníka, ktorý používa internetový obchod s elektronickou platobnou metódou alebo platobnou kartou, poskytuje správca zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému subjektu obsluhujúcemu uvedené platby v internetovom obchode na žiadosť správcu v rozsahu potrebnom na podporu platieb uskutočnených zákazníkom ,
 • poskytovatelia systémov prieskumu verejnej mienky – v prípade zákazníka, ktorý súhlasil s vyjadrením názoru na uzatvorenú kúpnu zmluvu, správca poskytuje zhromaždené osobné údaje zákazníka vybranému subjektu, ktorý poskytuje systém prieskumov poskytujúcich názory na uzavreté predajné zmluvy v internetovom obchode na žiadosť správcu v rozsahu potrebnom na to, aby zákazník vyjadril svoj názor na pomocou systému prieskumu verejnej mienky.
 • poskytovatelia služieb poskytujúci správcovi technické, IT a organizačné riešenia umožňujúce správcovi vykonávať obchodné činnosti vrátane elektronického obchodu a elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom neho (najmä dodávateľa softvéru na prevádzkovanie internetového obchodu, poskytovateľa e-mailov a hostingu a poskytovateľa softvéru pre správu) spoločnosti a poskytovanie technickej podpory správcovi) – správca poskytuje zhromaždené osobné údaje objednávateľa vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene iba v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie daného účelu spracovania údajov v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.
 • Poskytovatelia účtovných, právnych a poradenských služieb poskytujúcich správcovi účtovnú, právnu alebo poradenskú podporu (najmä účtovná kancelária, právnická kancelária alebo spoločnosť na vymáhanie pohľadávok) – správca poskytuje zhromaždené osobné údaje objednávateľa vybranému dodávateľovi konajúcemu v jeho mene iba v prípade a v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie daného účel spracovania údajov v súlade s touto politikou ochrany osobných údajov.,

 

5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE

5.1. Nariadenie GDPR vyžaduje, aby správca informoval o automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania, ako sa uvádza v čl. 22 odsek 1 a 4 nariadenia o GDPR a – prinajmenšom v týchto prípadoch – relevantné informácie o pravidlách na ich prijatie, ako aj o význame a očakávaných dôsledkoch takéhoto spracovania pre dotknutú osobu. Z tohto dôvodu správca poskytuje informácie o možnom profilovaní v tejto časti pravidiel ochrany osobných údajov. 5.2. Správca môže použiť profilovanie na priamy marketing v internetovom obchode, ale rozhodnutia prijaté na jeho základe správcom sa netýkajú uzavretia alebo odmietnutia uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo možnosti využívania elektronických služieb v internetovom obchode. Účinkom použitia profilovania v internetovom obchode môže byť napríklad udelenie zľavy určitej osobe, zaslanie zľavového kódu, pripomenutie nedokončených nákupov, odoslanie návrhu produktu, ktorý môže vyhovovať záujmom alebo preferenciám danej osoby, alebo ponúknutie lepších podmienok v porovnaní so štandardnou ponukou internetového obchodu. , Napriek profilovaniu sa daná osoba slobodne rozhodne, či chce využiť takto získanú zľavu alebo lepšie podmienky a uskutoční nákup v internetovom obchode. 5.3. Profilovanie v internetovom obchode je založené na automatickej analýze alebo predpovedi správania danej osoby na webovej stránke internetového obchodu, napríklad pridaním konkrétneho produktu do košíka, prehliadaním stránky konkrétneho produktu v internetovom obchode alebo analýzou predchádzajúcej histórie nákupov uskutočnených v internetovom obchode. Podmienkou takéhoto profilovania je, že správca má osobné údaje danej osoby, aby ich mohol následne poslať, napríklad zľavový kód. 5.4. Dotknutá osoba má právo nebyť predmetom rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania a má na túto osobu právne účinky alebo sa na ňu podobne výrazne dotýka.

 

6. PRÁVA OSOBY, KTORÉ SA TÝKAJÚ ÚDAJOV O ÚDAJOCH

6.1. Právo na prístup, opravu, obmedzenie, vymazanie alebo prenos – dotknutá osoba má právo požadovať od správcu prístup k svojim osobným údajom, opravu, vymazanie („právo byť zabudnutý“) alebo obmedzenie spracovania a má právo namietať proti spracovaním a má tiež právo preniesť svoje údaje. Podrobné podmienky pre výkon vyššie uvedených práv sú uvedené v čl. 15 – 21 nariadenia GDPR. 6.2. Právo kedykoľvek odvolať súhlas – osoba, ktorej údaje spracováva Správca na základe výslovného súhlasu (podľa čl. 6 ods. 1 písm. A) alebo čl. 9 položka 2 lit. a) nariadenia GDPR), má právo kedykoľvek odvolať súhlas bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania, ktoré sa vykonalo na základe súhlasu pred jeho zrušením. 6.3. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – osoba, ktorej údaje sú spracovávané správcom, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu spôsobom a spôsobom stanoveným v ustanoveniach nariadenia GDPR a poľského zákona, najmä zákona o ochrane osobných údajov. Dozorným orgánom v Poľsku je predseda Úradu pre ochranu osobných údajov. 6.4. Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek – z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou – namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na základe čl. 6 doložka 1 lit. e) (verejný záujem alebo úlohy) alebo f) (legitímny záujem správcu) vrátane profilovania na základe týchto ustanovení. V takom prípade správca nemôže tieto osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukáže existenciu platných legitímnych dôvodov na spracovanie, neprekonanie záujmov, práv a slobôd dotknutej osoby alebo dôvodov na preukázanie, prešetrenie alebo obhajobu nárokov. 6.5. Právo namietať proti priamemu marketingu – ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účely takéhoto marketingu vrátane profilovania, pokiaľ v ktorých je spracovanie spojené s takým priamym marketingom. 6.6. Aby ste mohli uplatniť práva uvedené v tomto bode pravidiel ochrany osobných údajov, môžete sa obrátiť na správcu zaslaním príslušnej správy písomne ​​alebo e-mailom na adresu správcu uvedenú na začiatku politiky ochrany osobných údajov alebo pomocou kontaktného formulára dostupného na webovej stránke internetového obchodu.

 

7. COOKIES V OBCHODE ONLINE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALYTICS

7.1. Cookies sú malé textové informácie vo forme textových súborov, odoslané serverom a uložené na strane osoby navštevujúcej webovú stránku internetového obchodu (napr. Na pevnom disku počítača, prenosného počítača alebo na pamäťovej karte smartfónu – v závislosti od toho, ktoré zariadenie používa) navštívte náš internetový obchod). Medzi inými nájdete aj podrobné informácie o súboroch cookie a histórii ich vzniku tu: http://en.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 7.2. Správca môže spracovávať údaje obsiahnuté v súboroch cookie, ak návštevníci používajú webový obchod online na tieto účely:

 • identifikácia používateľov služieb prihlásených do internetového obchodu a preukaz, že sú prihlásení;
 • zapamätanie si produktov pridaných do košíka na zadanie objednávky;
 • zapamätanie údajov z vyplnených objednávkových formulárov, prieskumov alebo prihlasovacích údajov do internetového obchodu;
 • prispôsobte obsah webovej stránky online obchodu individuálnym preferenciám príjemcu služieb (napr. pokiaľ ide o farby, veľkosť písma, rozloženie stránky) a optimalizujte použitie stránok online obchodu;
 • vedenie anonymných štatistík ukazujúcich, ako používať webový obchod online;
 • Remarketing skúma charakteristiky správania sa návštevníkov nakupovať on-line anonymný analýzy ich činnosti (napr. Opakovaných návštev na konkrétne stránky, kľúčové slová atď) s cieľom vytvoriť ich profily a poskytnúť im reklamy šité na mieru ich predpokladané záujmy, a to aj vtedy , keď navštívi ďalšie webové stránky v reklamnej sieti spoločnosti Google Ireland Ltd. a Facebook Ireland Ltd.;

7.3. Väčšina webových prehliadačov dostupných na trhu predvolene akceptuje ukladanie súborov cookie ako predvolené. Každý má možnosť určiť podmienky používania súborov cookie pomocou vlastných nastavení webového prehľadávača. To znamená, že môžete napríklad čiastočne obmedziť (napr. Dočasne) alebo úplne zakázať možnosť ukladania súborov cookie – v druhom prípade to však môže mať vplyv na niektoré z funkcií internetového obchodu (napríklad nemusí byť možné prejsť cestou objednávky prostredníctvom objednávkového formulára z dôvodu za to, že si v ďalších krokoch pri objednávke nepamätáte výrobky v košíku). 7.4. Nastavenia webového prehliadača pre cookies sú dôležité z hľadiska súhlasu s používaním cookies v našom internetovom obchode – v súlade so zákonom môže byť takýto súhlas vyjadrený aj prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Ak takýto súhlas neexistuje, mali by ste zmeniť nastavenia webového prehľadávača v oblasti súborov cookie. 7.5. Podrobné informácie o zmene nastavení súborov cookie a ich odstránení v najpopulárnejších webových prehľadávačoch sú k dispozícii v sekcii pomocníka webového prehľadávača a na nasledujúcich stránkach (stačí kliknúť na odkaz): v prehliadači Chrome v prehliadači Firefox v prehliadači Internet Explorer v prehliadači Opera v Prehliadač Safari v prehliadači Microsoft Edge 7.6. Správca môže v internetovom obchode používať službu Google Analytics, Universal Analytics poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko) a službu Pixel Facebook poskytovanú spoločnosťou Facebook Ireland Limited (4 Canal Square, Grand Canal) . Harbor, Dublin 2, Írsko). Tieto služby pomáhajú správcovi analyzovať prenos v internetovom obchode. Zhromaždené údaje sa anonymne spracúvajú ako súčasť vyššie uvedených služieb (jedná sa o tzv. Prevádzkové údaje, ktoré zabraňujú identifikácii osoby), aby sa vygenerovala štatistika užitočná pri správe internetového obchodu. Tieto údaje sú súhrnné a anonymné, t.j. neobsahujú identifikačné prvky (osobné údaje) osôb navštevujúcich webovú stránku internetového obchodu. Správca využívajúci vyššie uvedené služby v internetovom obchode zhromažďuje také údaje, ako sú zdroje a médium získavania návštevníkov internetového obchodu a ako sú uložené na webovej stránke internetového obchodu, informácie o zariadeniach a prehľadávačoch, z ktorých tieto webové stránky navštevujú, IP a doména, geografické údaje a demografické údaje (vek , pohlavie) a záujmy. 7.7. Je možné, aby osoba ľahko blokovala zdieľanie informácií o službe Google Analytics o svojej činnosti na webových stránkach internetového obchodu – na tento účel si môžete nainštalovať doplnok prehliadača poskytovaný spoločnosťou Google Ireland Ltd. k dispozícii tu: https://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = cs. 7.8. Správca môže v internetovom obchode využívať službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Ireland Limited (4 Námestie Grand Canal, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Írsko). Táto služba pomáha správcovi zmerať efektívnosť reklám a zistiť, aké kroky podnikajú návštevníci internetového obchodu, ako aj zobrazovať týmto ľuďom prispôsobené reklamy. Podrobné informácie o prevádzke Facebook Pixel nájdete na tejto internetovej adrese: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 7.9. Spravovanie prevádzky Facebook Pixel je možné prostredníctvom nastavení reklám vo vašom účte na Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen .

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Internetový obchod môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Správca nalieha, aby po prechode na iné webové stránky si prečítajte tu uvedené zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na internetový obchod administrátora.